Prince Krak by DagoOtter

Prince Krak

DagoOtter

4 May 2017 at 14:42:04 MDT

"[...] Here are the Prince Krak. Great Lord of Wawelis; Lord of all lakes, rivers, Vistula full of fishes, Lord of forests and forest full of wildlife,Lord of fertile fields and fertile orchards, Prince all Vistulans, From Tatras to the Holy Łysica Mountain, Our good and righteous young ruler, the great warrior and enlightened Lord... [...] "

This time this is my artistic vision of our legendary founder of our beautiful city Kraków - Prince Krak; We know really really little about him, we do not know until the end whether he existed...? ^^; ; We know him only from few krakovian legends and tales, like from legend about Wawel Dragon, where he defeat the terrible dragon that beset his castle and his lieges, living in a cave at his headquarters on Wawel Hill; also from the legend about his daughter Princess Wanda who does not want to marry a German Lord... However, in Krakow we have a monument that can attest to the fact that he maybe could exist... Since time immemorial, is not known exactly which century (scientists estimate that the VII - VIII century AD) on Lasota Hill, is one of the four great mounds of Krakow, this is the Krak Mound (https://en.wikipedia.org/wiki/Krakus_Mound) , according to tradition, it is the tomb of Prince Krak. Is it true? It is known for sure is funeral Barrow, and ancient place of pagan worship, because once (maybe to 1000 year AD) on top of the mound grew holy oak that was excised when incorporated herein by Christianity, whose roots found Archaeologists in the 70s of the last century, here is another clue that could speak for legend of Prince Krak and the possible cause of the origin of the name of our maista Krakow, is that Podług applications in branches of the Holy Oak on a mound of Prince Krak, lived there magical Holy White Raven... Raven (In Polish language Raven is called "Kruk") Raven?Kruk -> Raven say "Kraaaaa"/"Krak"... -> Krakow; or Prince Krak -> Krak-city -> Cracovia ->Kraków - How was it really ?; It is unknown, as is we don't known are the origins of our city, who really piled mound and who founded the first settlement, it all lost in the darkness of the early Middle Ages... In the darkness of the so-called Dark Times ... So it is Dago times ^^ :3 :D

If comes about drawing, I'm very happy with the end result flare, Especially all these rich ornaments of Prince Crown (I tried to be inspired by the runes and ornamental elements Viking Scandinavian architecture and decoration details); Rich garments, and quite handsome and dignified appearance Prince (especially for girls of that time Huehuehue ^^ ^^ ^///^ - This is another drawing that is part of my project is a card game in which I participate with some of my friends :) Next drawings would be soon ^^ :D :la:

Of course, All kinds of comments and discussion are very appreciated and expected ^^ :D (Big Grin) :D (Big Grin) :D (Big Grin)

"[...] Oto Książę Krak. Wielki Pan na Wąwelu; Pan wszelakich Jezior, rzek, i Wisły pełnych ryb, Lasów i puszczy pełnych zwierzyny; żyznych pól oraz urodzajnych sadów; Książę wszystkich Wiślan, Od Tatr po Świętą Górę Łysicę, Nasz Dobry i sprawiedliwy młody władca, wielki Wojownik i Światły Pan... [...]"

Jest to ma artystyczna wizja Legendarnego założyciela naszego pięknego Miasta Krakowa - Książę Krak - Niestety, niewiele o nim wiemy, nawet nie wiemy do końca czy w ogóle istniał...?; znamy go tylko z kilku legend, Między innymi o pokonaniu straszliwego Smoka który nękał jego gród i jego poddanych, mieszkając w pieczarze pod jego siedzibą na Wzgórzu wawelskim; także z legendy o jego córce Księżniczce Wandzie która nie chciała Wyjść za Niemca. Mamy jednak w Krakowie, zabytek który może świadczyć o tym iż mógł on istnieć. Od niepamiętnych czasów, dokładnie nie wiadomo z którego wieku (naukowcy przypuszczają że z VII - VIII wieku naszej ery) na Wzgórzu Lasoty, jest jeden z czterech wielkich Krakowskich kopców, jest to Kopiec Kraka, według tradycji jest to grobowiec Księcia Kraka. Czy to prawda? Wiadomo że na pewno jest to Kurhan pogrzebowy, oraz Na pewno pra-dawne miejsce kulutu pogan, ponieważ kiedyś na szczycie kopca rósł Święty dąb który Ścięto gdy wprowadzono tutaj Chrześcijaństwo, którego korzenie odkryli Archeolodzy w latach 70 ubiegłego wieku, tutaj jest jeszcze jeden trop mogący przemawiać za legendą Księcia Kraka oraz ewentualną przyczyną pochodzenia nazwy naszego miasta Krakowa, jest to iż podług podań w konarach tegoż Świętego Dębu na kopcu Księcia Kraka, mieszkał magiczny Święty Biały Kruk... Kruk -> Kraaaaa... -> Kraków ; Książe Krak -> Cracovia-> Cracoviensis -> Kraków - Jak było naprawdę?; Niestety nie wiadomo, tak samo jak nie wiadome są początki naszego miasta, kto tak naprawdę usypał Kopiec i Kto założył tutaj pierwsza osadę, Ginie to wszystko w mrokach wczesnego Średniowiecza... W mrokach tak zwanych Ciemnych Czasów... Czyli czasów Dago ^^ :D :la:

Co do rysunku, jestem bardzo zadowolony z końcowego efektu pracy, szczególnie te wszystkie Bogate zdobienia Tronu Księcia (Starałem się wzorować na Runach i elementach zdobniczych Architektury Skandynawskiej); Bogate szaty oraz dosyć przystojny i dostojny wygląd Księcia (Zwłaszcza dla dziewczyn tamtych czasów ^^ Huehuehue ^^ ^///^ ) - Jest to kolejny rysunek będący częścią mojego projektu gry karciana w którym biorę udział z kilkoma moimi przyjaciółmi :) A następne rysunki już niedługo ^^ :D