Phantom and Spectre (by Nayel-ie/Klippy) by PhantomFullForce

Phantom and Spectre (by Nayel-ie/Klippy)

PhantomFullForce

27 October 2013 at 02:37:53 MDT

Phantom & Spectre (c) me

Art (c) Nayel-ie (FurAffinity)

Edits (c) Klippy (FurAffinity) / KlippyBlueFox (deviantART)

Comments